Clearwing Butterflies (Ithomiinae) of Monteverde
Scientific nameSex
Ithomia xenosFemale
Ithomia xenosMale
Page 1 of 1